MOBBİNG’E İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ

YAPISAL DÜZENLEMELER
• Her türlü atama; liyakat, ehliyet ve adalet anlayışı esas alınarak yapılmalıdır.
• İş tanımları açık ve net olmalıdır. Özellikle “amirin uygun bulduğu diğer iş ve işlemler” gibi muğlak, göreceli tanımlamalar terk edilmelidir.
• Kamuda yükselme kriterleri net, objektif ve adil olmalıdır.
• Genel Müdürler ve üstü Hükümet ile gelip/gitmeli. Diğer kadrolar ise görevde yükselmeye tabi olmalıdır.
• Yöneticiler, uzmanlıklarının yanı sıra insan yönetimi konusunda özel ve kapsamlı eğitimden geçirilmeli, yönetim anlayışı yerine YÖNETİŞİM anlayışını benimsemelidir.
• Yöneticiler, teftiş ve denetimin yanı sıra bağımsız denetim kurumlarınca denetime tabi tutulmalıdırlar (Ombudsmanlık Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu gibi)
EĞİTİM VE REHABİLİTASYON
• İşe girişte ve her beş yılda oryantasyon eğitimleri kapsamında «Mobbing» eğitimleri zorunlu olmalıdır.
• Mobbing mağdurları ve ailelerine rehabilitasyon desteği sağlanmalıdır.
ŞİKÂYET MEKANİZMASI
• Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu yapısı güçlendirilerek, konunun uzmanları tarafından objektif, adil ve hızlı incelenmeli ve sonuçlandırmalıdır.
• “Mobbinge Sıfır Tolerans” anlayışı benimsenmelidir.
ÖDÜLLENDİRME
• Mobbing şikâyeti gelmeyen kurum yöneticisine ödül verilerek, “Mobbing’siz Kurum Bayrağı” vb. sistem ile olayın önemi vurgulanmalıdır.
YASAL DÜZENLEMELER
• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda caydırıcı düzenlemeler konmalıdır.
• TCK tarafından hapis cezası öngörülmelidir.
• MOBBİNG Yasası çıkarılmalıdır.
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
• Kamu, sorunun çözümüne yönelik MEYAD gibi Bilimsel ve Teknik kuruluşlarla etkin işbirliği yapılmalıdır.
• İşveren, Memur ve İşçi Sendikaları, Mobbingi önlemeye ilişkin, mensuplarına ve tüm çalışanların eğitim almasını sağlamalıdır.
• İşverenler ve sendikalar, Toplu İş Sözleşmelerinde (TİS) Mobbingi önlemeye ilişkin; 6701 Sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunun 417. Maddesi, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 4. Maddesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 10. Maddesi, “İşyerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi Genelgesi 2011/2 No’lu (Mülga Başbakanlık) Genelgesi ve içtihat niteliğindeki yargı kararlarına uyulması ile ilgili hükümlerin konulmasını sağlamalıdırlar.
Saygılarımızla…

Scroll to Top