MEYAD AKADEMİ BİLİMSEL VE HAKEMLİ DERGİ MAKALE ÇAĞRISI

“MEYAD AKADEMİ” Dergisi
2020 Bahar Dönemi Makale Çağrısı

Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneğimiz  (MEYAD) tarafından “MEYAD AKADEMİ” ismiyle yılda iki sayı yayınlanacak olan hakemli bir dergi çıkarılacaktır.

“MEYAD AKADEMİ” sayesinde çalışma hayatında işyeri ortamlarını güvenli, huzurlu ve çağdaş standartlara kavuşturacak bilimsel temelli akılcı çözümlerin ve işgücü politikalarının üretilmesini hedeflemekteyiz.

“Bahar” ve “Güz” dönemlerinde yayınlanacak olan derginin ilk sayısı için ulusal ve uluslararası boyutta çalışma hayatı ile ilişkilendirilebilecek konularda makaleler yayınlanacaktır.

Çalışmalardan akademik niteliğe sahip olmanın yanı sıra, çalışma hayatındaki tartışmalara yeni ve özgün katkılar sağlamaları da beklenmektedir. Türkiye’de söz konusu alanda çalışma yapan kişilerin/kurumların yararlanacağı bir birikimin oluşması konusunda da katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Bu çerçevede, saygıdeğer araştırmacıları özgün çalışmalarıyla hakemli dergimizin 2020 Bahar Dönemi sayısına katkı yapmaya davet ediyoruz. MEYAD AKADEMİ’de yayınlanmasını istediğiniz çalışma hayatı ile ilgili her türlü makalenizi en geç 31 Mart 2020 tarihine kadar [email protected] elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

MEYAD AKADEMİ
Çalışma Hayatı Dergisi
Yayın Kurulu

Önerilen Konu Başlıkları

 • Mobbing
 • Şiddet
 • Çatışma
 • Taciz
 • Çalışma Hukuku
 • Çalışma Ekonomisi
 • Çalışma Sosyolojisi
 • Çalışma Hayatında İletişim
 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği
 • Siyaset ve Çalışma Hayatı İlişkileri
 • İşçi ve İşveren İlişkileri
 • İstihdam ve Emek Piyasası
 • Siyaset ve Gelir Dağılımı İlişkisi
 • Sosyal Güvenlik Teorileri ve Modelleri
 • Çalışma Hayatı Ücret Politikaları ve Verimlilik
 • Kamu Yönetimi ve Kamu Personel Yönetimi

 

 

HAZIRLANACAK MAKALELERDE UYULACAK KURALLAR

 

Makale dili Türkçedir.

Makaleler, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olmalıdır.

Araştırmacılar, makalelerini belirtilen konularda, akademik üslupta ve özgün olarak, aşağıda belirtilen şekil şartlarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

 

MAKALE YAZIM KURALLARI

BAŞLIK

Yazının içeriğini kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtacak nitelikte olmalı, büyük harflerle ve koyu yazılmalı, on beş kelimeyi geçmemelidir.

Yazar Ad(lar)ı ve Adres(ler)i

Yazının başlığını ortalayacak şekilde olmalı, soyadın tamamı büyük harflerle yazılmalı, yazarın unvanı, kurumu ve elektronik posta adresi belirtilmelidir.

Özet ve Anahtar Kelimeler

Türkçe öz çalışmanın amacını, kapsamını ve sonuçlarını yansıtmalı, okuyucunun makalenin içeriğini kısa zamanda ve hassasiyetle belirlemesine imkân vermelidir. Özet, en az 200 en fazla 400 kelime arası uzunlukta ve en fazla iki paragraf olmalıdır. Özetin bir satır altına en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşan Türkçe anahtar kelimeler yazılmalıdır. Ayrıca özetin, başlığın ve anahtar kelimelerin İngilizceleri de bulunmalıdır. İngilizce özetlerde (abstract) dil yanlışları olmamasına özen gösterilmelidir.

Ana Metin

Makaleler, Microsoft Word yazılım programı kullanılarak 20 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Sayfa yapısı A4 ebadında, kenar boşlukları sağdan, soldan, üstten ve alttan 3 cm olmak üzere, 1,5 satır aralığıyla, iki yandan hizalı ve paragraf arası boşluğu,  öncesi ve sonrası 3 nk olacak şekilde ayarlanmalı ve sayfa numarası verilmelidir. Makalede Times New Roman yazı tipi kullanılmalı, satır sonunda heceleme yapılmamalıdır. Paragraf başlarında  “TAB” tuşu yerine “ENTER” veya “RETURN” tuşu kullanılmalıdır. Noktalama işaretleri kendilerinden önceki kelimelere bitişik yazılmalıdır. Söz konusu işaretlerden sonra bir harflik boşluk bırakılmalıdır.

Çalışma, dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır. Yazıda en son çıkan TDK Yazım Kılavuzu esas alınmalı, açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmeli, amaç ve kapsam dışına taşan gereksiz bilgilere yer verilmemelidir. Makalenin hazırlanmasında geçerli bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir düzen içinde verilmelidir.

Bir makalede sıra ile özet, ana metnin bölümleri, kaynakça ve (varsa) ekler bulunmalıdır. “Giriş” ve “Sonuç” bölümleri mutlaka bulunmalıdır. “Sonuç”, araştırmanın amaç ve kapsamına uygun olmalı; ana çizgileriyle ve özet olarak verilmelidir. Metinde sözü edilmeyen hususlara “Sonuç”ta yer verilmemelidir. Belli bir düzen sağlamak amacıyla ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir.

Ana başlıklar: Tamamı büyük harflerle ve koyu yazılmalıdır.

Ara başlıklar: Tamamı koyu olmak üzere her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalı ve başlık sonunda satırbaşı yapılmalıdır.

Alt başlıklar: Tamamı koyu olmak üzere başlığın ilk kelimesindeki birinci harf büyük, sonraki kelime/kelimelerin ilk harfi küçük yazılmalı ve başlık sonuna iki nokta (üst üste) konularak yazıya aynı satırdan devam edilmelidir.

Şekil, tablo ve fotoğraflar: Şekil, tablo ve fotoğraflar yazım alanı dışına taşmamalı, gerekiyorsa her biri ayrı bir sayfada yer almalıdır. Şekil ve tablolar numaralandırılmalı ve içeriğine göre adlandırılmalıdır. Numara ve başlıklar, şekillerin altına, tabloların üstüne gelecek biçimde kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılmalıdır. Tablolar, “WORD” programındaki tablo komutuyla yapılmalıdır. Zorunlu durumlarda ise “EXCEL” tabloları kullanılabilir. Gerektiğinde açıklayıcı dipnotlar veya kısaltmalar, şekil ve tabloların hemen altında verilmelidir. Şekil, tablo ve resimler on sayfayı aşmamalıdır.

Dipnotlar: Dipnotlar, sadece yapılması zorunlu açıklamalar için kullanılır ve “DİPNOT” komutuyla otomatik olarak verilir. Buradaki atıflar da parantez içinde yazarın soyadı, eserin yayım yılı ve sayfa numarası gelecek şekilde düzenlenmelidir. Örnek: (Kaya 2000: 15)

Alıntılar: Makalede birebir yapılan alıntılar tırnak içinde verilmeli ve alıntının sonunda kaynağı parantez içinde belirtilmelidir. Beş satırdan az alıntılar cümle arasında italik olarak, beş satırdan uzun alıntılar ise sayfanın sağından ve solundan 1 cm içeride, blok hâlinde italik olarak verilmelidir. Birebir olmayan alıntıların sonunda sadece parantez içerisinde kaynak gösterilmelidir.

 

 

KAYNAK GÖSTERME

Metin içi göndermelerde (atıflarda) ve kaynakçada APA sistemi esas alınmalıdır. Makaleler, APA 6 kurallarına göre hazırlanmalıdır.

Kısaltma kullanılacaksa Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’nda belirtilen kısaltmalar esas alınmalıdır.

Scroll to Top